THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, SỬA CHỮA, CSVC PHÒNG Ở HSSV NỘI TRÚ

24-06-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /TB-BQLKTX

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc kiểm tra, rà soát, sửa chữa CSVC phòng ở HSSV nội trú)

          Kính gửi: Toàn thể Anh (Chị) HSSV nội trú năm học 2020-2021

         Căn cứ quyết định số 1699/QĐ-ĐHSPHN ngày 20/05/2021 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022.

        Để phục vụ công tác bàn giao phòng ở và tiếp đón, sắp xếp chỗ ở cho HSSV nội trú năm học 2021 - 2022 được đảm bảo. Ban quản lý Ký túc xá tiến hành kiểm tra, rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn tài sản, thiết bị phòng ở cho HSSV nội trú.

        1. Thời gian: Nhà A5 ngày 29/6; Nhà A6 ngày 30/6; Nhà A8 ngày 01/7; Nhà A9 ngày 06/7; Nhà A11 ngày 07/7; Nhà A12 ngày 08/7.

       2. Nội dung: Kiểm tra an toàn về tài sản, thiết bị điện - nước, vệ sinh môi trường, PCCN, ... tiến hành sửa chữa những thiết bị cấp thiết.

      3. Thành phần: Đại diện Ban lãnh đạo KTX; Bộ phận công tác HSSV nội trú, Bộ phận CSVC - quản trị thiết bị; Đại diện HSSV nội trú, Cán bộ QLSV.

       Ban quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể HSSV nội trú được biết và cùng phối hợp triển khai.

       Xin trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu KTX.

BAN QL. KÝ TÚC XÁ

(đã ký)

 

 

 

 

 


Source: Ký túc xá ĐHSPHN Post by: Ký túc xá ĐHSPHN
24-06-2021

Related
Others in same category
Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn